Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Listwa zasilająca ACAR X4 szara (4 gniazda)

8a542f3d1a07b422d0e40a361c12ad6a

23,36 zł
Obniżaj cenę! Tylko dla zalogowanych
Cena podstawowa
28.032 zł
Aktualna cena
23,36 zł
Tyle oszczędzasz
0 zł
Cena obniżona

Listwa zasilająca ACAR X4 szara (4 gniazda)
ACAR X4 to no­wo­cze­sne, kom­pak­to­we urzą­dze­nie za­bez­pie­cza­ją­ce sprzęt elek­tro­nicz­ny przed skut­ka­mi wy­ła­do­wań at­mos­fe­rycz­nych. No­wo­cze­sny pro­jekt po­zwo­lił na po­łą­cze­nie wy­so­kich wa­lo­rów es­te­tycz­nych z prak­tycz­ną moż­li­wo­ścią za­pew­nie­nia sku­tecz­nej ochro­ny aż czte­rem od­bior­ni­kom ener­gii elek­trycz­nej (230V) rów­no­cze­śnie. Błysz­czą­ce wy­koń­cze­nie po­wierzch­ni czo­ło­wej na­da­je urzą­dze­niu no­wo­cze­sny wy­gląd o nie­ba­nal­nym cha­rak­te­rze. Kom­pak­to­wy roz­miar ACAR X4 po­zwa­la na jego wszech­stron­ne wy­ko­rzy­sta­nie za­rów­no w domu jak i w biu­rze, przy za­cho­wa­niu wy­so­kie­go po­zio­mu za­bez­pie­czeń. ACAR X4 jest do­stęp­ny w 4 wa­rian­tach ko­lo­ry­stycz­nych, dzię­ki cze­mu ła­two go moż­na do­pa­so­wać do wnę­trza miesz­ka­nia.

Producent Acar
Sklep ab.pl
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.