Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Regulamin

CERTYFIKAT „SAFE E-COMMERCE”

BEZPIECZEŃSTWA

I ZGODNOŚCI Z PRAWEM

https://eprawohub.pl/

eprawohub

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO E-CANDY.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu ecandy.pl oraz warunki świadczenia na ich rzecz usług. Właścicielem Serwisu jest Ecandy Stefan Kazimierczyk spółka komandytowa, Olsztyn 10-545 ul. Warmińska 22/8, REGON: 360822200, NIP: 7393873064, KRS: 0000539371, kontakt@e-candy.pl .
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ecandy.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  5. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :
  1. dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
  2. podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy oraz funkcjonowania całego sklepu.
  3. podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Definicje:

  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. e-candy.pl- serwis internetowy, będący platformą handlową on-line, który służy zarówno prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i zawieraniu umów sprzedaży poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego, jak również pośredniczy w sprzedaży tych Towarów w ramach usługi Sklepu , jako platforma dropshippingowa.
  2. Umowa pośrednictwa – umowa o świadczenie Usługi Sklepu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pomocą platformy e-candy. Umowa Pośrednictwa zawierana jest zgodnie z uprzednio złożonym Zamówieniem przez Klienta oraz na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie
  3. Usługodawca - E-candy Stefan Kazimierczyk spółka komandytowa, Olsztyn 10-545 ul. Warmińska 22/8, REGON: 360822200, NIP: 7393873064, KRS: 0000539371,kontakt@e-candy.pl .
  4. Użytkownik- podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez serwis internetowy.
  5. Usługa Sklep – sklep Usługodawcy w ramach platformy dropshippingowej w serwisie e-candy.pl
  6. Sprzedawca - użytkownik oferujący do sprzedaży towar w ramach działania serwisu internetowego e-candy i będący podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy Sprzedawca każdorazowo zawiera i realizuje Umowę Sprzedaży w zakresie swojej działalności gospodarczej.
  7. Klient(Usługobiorca)- użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży oferowanego Towaru w serwisie poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego Sprzedawcy bądź za pośrednictwem Usługodawcy, z którym zawiera umowę pośrednictwa w sprzedaży towaru w ramach Usługi Sklepu. (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  8. Transakcje- procedury zawierania umów sprzedaży w ramach e-candy.pl
  9. Konto użytkownika- prowadzone dla użytkownika przez e-candy.pl pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach e-candy.pl
  10. Rejestracja- procedura zakładania konta użytkownika.
 3. Usługa Konta użytkownika oraz newsletter

  1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu i na własny rachunek zaciągać zobowiązania.
  2. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ramach e-candy.pl w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy pod którą osoba rejestrująca zamierza występować (login) oraz hasła.
  3. Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z e-candy.pl w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków użytkownika. Rejestracja jest dobrowolna. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą zamierza występować w e-candy.pl (login), oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę przedsiębiorstwa) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regonu (województwa).
  4. Zawarcie umowy założenia konta następuje automatyczne po spełnieniu przesłanek opisanych w ust. 3 lub 4, nie wymaga aktywacji konta za pomocą linka wysłanego na adres e-mail, w wyniku prawidłowej rejestracji platforma handlowa tworzy dla użytkownika konto przypisane do odpowiedniego loginu.
  5. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, za pomocą wiadomości e- mail wysłanej na adres kontakt@e-candy.pl. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną umowę uważa się za niezawartą, konto użytkownika oraz jego wszelkie dane osobowe będące w posiadaniu e-candy.pl zostają niezwłocznie usunięte.
  6. Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie platformy handlowej. Zabrania się usuwania przez użytkownika danych, o których mowa w pkt 3 i 4, w trakcie korzystania z usług www.e-candy.pl a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Poza usuwaniem danych użytkownikowi nie wolno zmienić wybranego przy pierwszej rejestracji przypisanego do jego indywidualnego konta loginu.
  7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto. Nie wolno mu korzystać z innych kont użytkowników oraz udostępniać konta osobom trzecim za wyjątkiem:
   1. udostępnienia konta osobie należycie umocowanej do reprezentowania,
   2. udostępniania konta osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej małżonkowi.
  8. Konta użytkowników są niezbywalne, z tym że:
   1. konta przedsiębiorców mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o której mowa w kodeksie cywilnym,
   2. za zgodą użytkownika konto może zostać przekazane małżonkowi.
  9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia
  10. Usługa Newsletter : dostępna po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej lub aktywowaniu odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Usługa polega na otrzymywaniu od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 4. Ogólne warunki korzystania z serwisu

  • E-candy.pl jako serwis internetowy, będący platformą handlową on-line, służy zarówno prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe i zawieraniu umów sprzedaży poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego, jak również pośredniczy w sprzedaży tych Towarów w ramach Usługi Sklepu , jako platforma dropshippingowa.

  • A. Umowa sprzedaży zawierana poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego.
  1. E-candy nie jest sprzedawcą ani stroną umów dokonywanych przez użytkowników w Sklepach Internetowych i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Klient mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru.
  2. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Serwisie pochodzą od Sklepów Internetowych prezentujących Towar w ramach Oferty Handlowej. W celu wystawienia towaru na platformie e-candy.pl sprzedawca powinien stworzyć wyczerpujący opis oferowanego towaru. Tworząc opis towaru sprzedawca określa ogół warunków umowy zawieranej z kupującym, a w szczególności: termin, od którego jest związany treścią oferty, czas trwania oferty, rodzaj przedmiotu, jego ilość, cenę, sposób zapłaty i dostawy towaru, dane kontaktowe umożliwiające kontakt z kupującym.
  3. Ponadto opis towaru powinien być rzetelny i kompletny, nie może on wprowadzać w błąd co do innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak jego jakość czy pochodzenie. Opis towaru winien odpowiadać warunkom stawianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego., powinien on zawierać informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełna odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości.
  4. E-candy.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przedstawiane przez Sklepy Internetowe zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
  5. Wystawiając towar sprzedawca oświadcza, że obrót towarem nie narusza praw osób trzecich, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz jest zgodny z niniejszym regulaminem
  6. Sprzedawca związany jest treścią zawartą w opisie towaru. Istnieje możliwość zmiany opisu transakcji do chwili złożenia pierwszej oferty kupna towaru.
  7. W ramach transakcji sprzedawca wystawia towar w platformie e-candy.pl, zapraszając Klientów do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego. Transakcja może być zarówno jedno jak i wieloprzedmiotowa. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się poprzez wybranie przez kupującego klienta oferty sprzedawcy, oraz dodanie zakupionego towaru opcją do koszyka. Do koszyka można dodawać towary od różnych sprzedawców, płatności za wybrany towar dokonuję się bezpośrednio u sprzedawcy poprzez przekierowanie do właściwego sklepu internetowego w uzgodniony z nim sposób.
  8. Sprzedawca zobowiązuje się do niewystawienia na platformie e-candy.pl towarów, których obrót jest zakazany lub narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, oraz inne prawa własności intelektualnej, artykuły o treści pornograficznej itp.) jak również do nie wystawiania towarów naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Towary opisane powyżej nie mogą być oferowane jako bezpłatne dodatki do towarów będących przedmiotem ofert handlowych sprzedawców
  9. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w ramach przekierowania do właściwego sklepu internetowego kupujący wyraża zgodę na przekazanie sprzedawcy informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
  10. Jeżeli dla ważności umowy wymagana jest forma szczególna, zarówno kupujący jak i sprzedawca o zakończeniu transakcji mogą dochodzić zawarcia takiej umowy.
  11. Sprzedawca i kupujący klient winni skontaktować się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym
  12. E-candy.pl nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie Internetowym przez Użytkownika, będącego klientem;
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę;
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sprzedawców.

  • B. Usługa Sklepu w ramach platformy dropshippingowej. Umowa Pośrednictwa.
  1. E-candy.pl to również platforma dropshippingową umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Towaru. Usługa Sklepu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega ona na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta Towaru prezentowanego w platformie e-candy.pl .
  2. Sama Umowa Sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie jedynie Umowy Pośrednictwa.
  3. Usługodawca w ramach Usługi Sklepu świadczy odpłatne pośrednictwo w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Zawarcie Umowy Pośrednictwa między Klientem i Usługodawcą. Korzystanie z Usługi Sklepu jest odpłatne
  4. Klient zawierając z Usługodawcą Umowę Pośrednictwa w sprzedaży Towaru, zgadza się jednocześnie na regulamin Sprzedawcy, określający zwroty i reklamacje towarów. Uszczegóławia to postanowienia niniejszego regulaminu serwisu w zakresie odstąpienia od umowy i reklamacji towaru przez Sprzedawcę.
  5. . Klient składa Zamówienie na Towar mający być przedmiotem Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówienia. Formularz zamówienia zawiera co najmniej imię i nazwisko Klienta, adres do dostawy Towaru, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Towary będące przedmiotem Zamówienia. Udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu. Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika w sytuacji, gdy zamawiający w formularzu zamówienia poda niepoprawny adres.
  6. Po złożeniu Zamówienia, następuje niezwłoczne potwierdzenie jego otrzymania i jednocześnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje przez potwierdzenie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta. W tym momencie zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa pomiędzy Klientem i Usługodawcą.
  7. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia
  8. W ramach Usługi Sklepu Usługodawca udostępnia użytkownikowi płatność za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne (dotpay), w tym poprzez zapłatę kartą płatniczą oraz zwykłym przelewem na nr rachunku bankowego Usługodawcy.
  9. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
  10. Płatność uiszczana Usługodawcy przez Klienta obejmuje także płatność tytułem Umowy Sprzedaży, to jest cenę i – jeżeli występują – koszty dostawy oraz inne koszty wskazane w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia należne Sprzedawcy tytułem Umowy Sprzedaży. Usługodawca przekazuje Sprzedawcy należną mu płatność tytułem zawartej Umowy Sprzedaży. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sklepu obowiązany jest Klient. Obowiązek zapłaty przez Klienta kosztów Usługi Sklepu oraz ceny i innych kosztów tytułem Umowy Sprzedaży powstaje w momencie zawarcia Umowy Pośrednictwa. Koszty Usługi Sklepu uwidocznione na stronie e-candy.pl podane są w zależności od wyboru Klienta w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznych kosztach Usługi wraz z podatkami Klient jest informowany na stronie w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia - zawsze przed zawarciem Umowy Pośrednictwa (to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania się umową).
  11. Usługa Sklepu świadczona jest przez Usługodawcę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia przez Klienta. Początek biegu terminu realizacji Usługi Sklepu ma miejsce z chwilą dokonania przez Klienta płatności w wysokości wskazanej w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
  12. W ramach Umowy Pośrednictwa mogą być zawarte Umowy Sprzedaży z następującą dostawą. Dostawa Towaru do Klienta dokonywana jest przesyłką pocztową, bądź za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  13. . Koszt dostawy Towaru oraz termin dostawy wskazywany jest Klientowi w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, dołączając do niego dowód zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
 6. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
   9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
   10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Reklamacje

  1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Sprzedawcy.
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu na adres Sprzedawcy.
  5. W przedmiocie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient może zgłaszać Pośrednikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Usługi Sklepu i korzystaniem z innych Usług. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail : kontakt@e-candy.pl .
  6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu
  7. Sprzedawca oraz Pośrednik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca lub Pośrednik wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
  8. Klient, będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
  9. Niezależnie od powyższego Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  10. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
 8. Inne obowiązki Użytkowników

  1. Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników portalu e-candy.pl muszą być zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, oraz zasadami współżycia społecznego.
  2. Pobieranie, udostępnianie, przetwarzanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach platformy handlowej materiałów wymaga każdorazowej zgody e-candy.pl.
  3. Użytkownicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie na platformie handlowej oferty.
  4. Użytkownik przyznaje platformie handlowej wszystkie niezbędne do wykonania umowy prawa do treści zamieszczanych ofert, a zwłaszcza prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania lub edytowania tych treści, w szczególności również po zakończeniu uczestnictwa. Ponadto użytkownik udostępnia prawo do używania przez niego zamieszczonych treści w reklamie platformy handlowej.
 9. Postanowienia końcowe

  1. E-candy może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez e-candy, Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  2. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci, będący Użytkownikami zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy
  3. . Użytkownicy mogą zgłaszać naruszenia niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@e-candy.pl .
  4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego regulaminu strony zobowiązują się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby użytkownika Sąd Powszechny
  5. Prawem właściwym dla relacji umowy pomiędzy użytkowaniem a e-candy.pl. w ramach określonych przez niniejszy regulamin jest prawo polskie.
  6. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, lub jest nieważne z mocy obowiązującego prawa, to traci ono moc natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  7. Załącznikiem stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu jest polityka prywatności wraz z polityką cookies.
  • Regulamin programu partnerskiego serwisu e-candy.pl

   1. Wstęp.
  1. e-candy jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej https://e-candy.pl/.
  2. W celu zwiększenia liczby potencjalnych klientów serwisu e-candy tworzy się dla użytkowników serwisu program partnerski.
  3. Uczestnictwo w programie partnerskim jest w pełni dobrowolne.
  4. Za aktywny udział w programie partnerskim użytkownicy otrzymywać będą wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  5. 2. Definicje.
  6. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
  7. e-candy należy przez to rozumieć serwis prowadzony przez e-candy Stefan Kazimerczyk w domenie internetowej https://e-candy.pl/.
  8. Uczestniku programu partnerskiego/Partnerze należy przez to rozumieć użytkownika serwisu e-candy, który przystąpił do programu partnerskiego,
  9. Nowym użytkowniku należy przez to rozumieć użytkownika, który zarejestrował się w serwisie e-candy. Na zasadach określonych w regulaminie platformy handlowej, z polecenia uczestnika programu.
  10. Wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć wynagrodzenie jakie otrzyma partner w związku z pozyskaniem nowych użytkowników serwisu.
  11. 3. Postanowienia ogólne.
  12. Uczestnikiem programu partnerskiego może zostać każdy użytkownik platformy handlowej, który założył konto zgodnie z procedurami zawartymi w regulaminie serwisu e-candy.
  13. Uczestnik programu partnerskiego może mieć tylko jedno konto w programie partnerskim.
  14. Uczestnik przystępując do programu partnerskiego akceptuje niniejszy regulamin.
  15. Uczestnik przystępując do programu partnerskiego zobowiązuje się do aktywnego promowania usług świadczonych przez e-candy.
  16. Za każdego nowego użytkownika, który zarejestruje się w serwisie z polecenia uczestnika programu. Uczestnik otrzyma prowizję za jego zakupy, która następnie będzie przeliczana na wartość w złotych i wypłacana zgodnie z tabelą wynagradzania na zasadach zapisanych w niniejszym regulaminie.
  17. Osobami, które zarejestrują się w serwisie e-candy z polecenia uczestnika portalu nie mogą być nieletnie, za rejestracje w serwisie przez takie osoby partner nie otrzyma prowizji.
  18. 4. Cel programu partnerskiego.
  19. Celem niniejszego programu partnerskiego jest promocja usług świadczonych przez serwis e-candy, poprzez aktywne pozyskiwanie przez partnerów nowych użytkowników serwisu e-candy.
  20. Zawarcie umowy i jej przedmiot.
  21. W celu przystąpienia do programu partnerskiego użytkownik portalu winien zapoznać się z regulaminem, oraz podstawowymi założeniami programu partnerskiego.
  22. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz podstawowymi założeniami programu partnerskiego zainteresowany udziałem w programie partnerskim winien zaakceptować niniejszy regulamin programu partnerskiego.
  23. Partner będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej ma prawo odstąpić od udziału w programie w terminie 14 od dnia przystąpienia do programu.
  24. e-candy przechowuje wszelkie oświadczenia partnera z zachowaniem należytej staranności, a partner jest uprawniony do zmiany przekazanych danych, w tym celu musi zalogować się na swoje konto w programie partnerskim.
  25. 5. Opłaty należne partnerowi.
  26. Za każdego nowego użytkownika, który założył konto w portalu e-candy.pl
  27. partner otrzyma wynagrodzenie według następujących zasad:
  28. Jeżeli zakupu dokona ktoś z grupy użytkowników przypisanych do danej osoby, zostanie naliczona prowizja w zależności od prowizji naliczonej przez dostawce produków.
  29. 6. Wypłata środków.
  30. Środki będzie można wypłacić po uzbieraniu warotości 50zł na swoim koncie. Środki można wypłacić na konto lub zakupić bon zakupowy, doładować telefon.
  31. Środki sumują się co miesiąc. Realizacja zamównia trwa do 72 h zazwyczaj staramy się zrealizować znacznie szybciej. Wypłata będzie realizowana po podaniu numeru konta oraz potrzebnych danych do przelewu przez użytkownika. Również doładowanie będzie realizowane po podaniu numeru telefonu która ma zostać zasilony określoną kwotą.
  32. 7. Czas obowiązywania programu i jego rozwiązanie.
  33. e-candy i partner zgodnie postanawiają, iż niniejsza umowa udziału w programie partnerskim jest zawarta na czas nieokreślony.
  34. Każdej ze stron tj. e-candy i partnerowi przysługuje prawo do wypowiedzenia programu partnerskiego z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
  35. Po rozwiązaniu umowy parterowi przysługuje prawo do wypłaty środków zgromadzonych na jego koncie. Postanowienia punktów VI i VII stosuje się odpowiednio.
  36. 8. Postanowienia końcowe.
  37. Przystępując do programu partnerskiego partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od e-candy,
  38. e-candy, zastrzega sobie prawo do zmian programu partnerskiego, o czym będzie informować partnera za pomocą wiadomości e- miał w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian.
  39. W przypadku odmowy akceptacji zmian umowa wygasa, postanowienia PKT. VIII ust. 3 stosuje się odpowiednio.
  40. e-candy zastrzega sobie prawo do zamknięcia programu partnerskiego w całości.
  41. 7. Płatne Opinie.

   1. Wynagrodzeni jest przyznawane za dodanie opinii 300 znaków w kwocie 0,30 zł. a za 1000 znaków 1zł.
   2. Opina powinna być oryginalna, nie może być kopiowana z innych stron internetowych itp.
   3. Czas trwania promocji płatne opinie nie jest określony, jednak może zostać przerwany w każdej chwili bez podania powodu.
   4. Portal e-candy.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia dodawania płatnych opinie w ciągu miesiąca.
  • WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

  • Wzór formularza odstąpienia od umowy

  • (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  • – Adresat:

  • _____________________________________________________________

  • [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile jest dostępny adres e-mail]

  • – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  • – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  • – Adres konsumenta(-ów)

  • – Numer identyfikacyjny listu, którym konsument(-ci) odsyłają produkt

  • – Podpis konsumenta(-ów)

  • – Data

  • (*) Niepotrzebne skreślić.


Tagi: